Remisser och svar

Här hittar du som remittent information om remisser, svar och aktuella pappersremisser. 

 

e-remisser och e-svar

De flesta journalsystem kan skicka remisser och ta emot svar via sina labbmoduler. Elektronisk hantering av remisser och svar kortar svarstider, förenklar arbetet och stärker patientsäkerheten. Laboratoriet samverkar idag med SLL EDI och CGM (profdoc).

Om ert journalsystem saknar möjlighet till elektronisk hantering av remisser och svar finns möjlighet att få avancerad funktionalitet via LabPortalen (InfoSolutions). Om du vill veta mer om elektroniska remisser och svar, kontakta vår MTI/IT-avdelning.

Om du saknar provsvar i journalsystemet

Om svar uteblir, kontrollera först om ditt journalsystem har försökt att hämta svaren. Kontakta i första hand journalsystemadministratör eller journalsystemleverantör som oftast kan ge bäst hjälp.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-123 191 00. När du ringer oss vill vi att du har följande uppgifter tillgängliga:

SYNLAB Medilab har tyvärr ingen support på hur laboratoriesvar hanteras och presenteras i ditt journalsystem. Vi hänvisar istället till journalsystemadministratör eller journalsystemleverantör. 

 

Pappersremisser

Klinisk patologi och cytologi

I sammanställningen nedan framgår vilken remiss som skall användas vid insändning av respektive provtyp.

Remiss Patologi och cytologi, allmän M0010 (Remiss för utskrift)

Remiss Dermatopatologi M0012 (Remiss för utskrift)

Remiss Coloskopi M0014 (Remiss för utskrift)

Remiss Gynekologisk cytologi M0030 (Remiss för utskrift)

För gynekologisk hälsokontroll finns särskilda remisser utarbetade för respektive område.

Gotlands kommun Beställningsnummer M 0042

 

Klinisk kemi

Remiss Klinisk kemi (Demoexemplar, ska inte skrivas ut) 
Allmän remiss, täcker hela analyssortimentet förutom allergianalyser.

Önskas tolkning av analysresultaten på hormonanalyser, tyreoidea och proteinfraktioner är det viktigt att remissen innehåller frågeställning, relevanta kliniska data och uppgifter om medicinering.

Remiss Hälsokontroll (Demoexemplar, ska inte skrivas ut) 
Analyskombinationer lämpliga för hälsokontroller

Remiss Allergi (Demoexemplar, ska inte skrivas ut) 

 

Klinisk mikrobiologi

Remiss Mikrobiologi (Demoexemplar, ska inte skrivas ut) 
Används till bland annat bakteriologisk odling och molekylärbiologiska analyser.

Remiss Serologi (Demoexemplar, ska inte skrivas ut) 

 

Uppgifter på pappersremiss

Patientidentitet och kliniska uppgifter

Ange patientens för- och efternamn samt personnummer. Om patienten ej har fullständigt personnummer, ange reservnummer alternativt födelsedatum och att de sista fyra siffrorna saknas.

Med tydliga kliniska uppgifter kan laboratoriet vara till större hjälp. Ange eventuella symtom, särskild frågeställning eller misstanke, tagställe för biopsi, eventuell antibiotikabehandling, utlandsvistelse etc.
Uppgift om insjukningsdatum är av största vikt vid serologiska undersökningar.

Remittentinformation

För patientsäkert arbete och god service behöver laboratoriet fullständiga och korrekta kunduppgifter vid varje remisstillfälle. Information om avsändare med kundnummer (eller kombikakod inom Region Stockholm) behövs för svar och debiteringar.

Vid undantag från överenskommen debiteringsrutin ska detta anges tydligt på avsedd plats på remissen.

Remisser ska vara signerade med namnförtydligande.

Snabba svar

Om särskilt snabbt svar önskas ska det tydligt framgå. Glöm inte att ange svarsmottagare och eventuellt telefonnummer. Observera att många analyser och undersökningar inte kan påskyndas. 

Blodsmitta

Vid känd blodsmitta ska detta anges tydligt på remissen.

Biobank och Nej-talong

Information om samtycke är tvingande remissinformation i de fall där laboratoriet avser att spara patientens prov i biobank. Information om gällande biobankslagstiftning och Nej-talonger finns på Biobank Sverige.

 

Beställning av remisser och materiel

Pappersremisser och provtagningsmateriel kan beställas från vår Serviceavdelning. Rekvisitionsblankett hittar du här.