Pappersremisser

Här hittar du som remittent information om våra pappersremisser

 

Beställning av pappersremiss

Pappersremisser kan beställas från vår Serviceavdelning.
Rekvisitionsblankett för utskrift hittar du här.

Uppgifter på pappersremiss

Patientidentitet och kliniska uppgifter

Ange patientens för- och efternamn samt personnummer. Om patienten ej har fullständigt personnummer, ange födelsedatum och att de sista fyra siffrorna saknas.

Med tydliga kliniska uppgifter kan laboratoriet vara till större hjälp. Ange kliniska symptom, frågeställning, tagställe för biopsi, eventuell antibiotikabehandling, utlandsvistelse etc.
Uppgift om insjukningsdatum är av största vikt vid serologiska undersökningar.

Remittentinformation

För bästa service behöver laboratoriet fullständiga och korrekta kunduppgifter.
Information om avsändare med kombikakod eller kundnummer behövs för svar och debiteringar.

För läkare inom Region Stockholm ger kombikakoden anvisning om debiteringsadress.
För läkare i andra Regioner är det viktigt att kunduppgifter och debiteringsadress lämnas vid första kontakten med laboratoriet.
Vid undantag från överenskommen debiteringsrutin ska detta anges tydligt på avsedd plats på remissen.
Om du inte är kund hos SYNLAB Medilab, kontakta oss via e-post info@medilab.se så hjälper vi er.

Remisser ska vara signerade med namnförtydligande.

Om snabbt svar önskas ska det tydligt framgå. Glöm inte att ange vart svaret ska ställas och eventuellt telefonnummer.

Vid känd blodsmitta ska detta anges på remissen.

Nej-talong

Information om biobankslagstiftning och Nej-talonger finns på biobanksverige.se

 

Pappersremiss Klinisk patologi och cytologi

I sammanställningen nedan framgår vilken remiss som skall användas vid insändning av respektive provtyp.

Remiss Patologi och cytologi, allmän M0010 (Remiss för utskrift)

Remiss Dermatopatologi M0012 (Remiss för utskrift)

Remiss Coloskopi M0014 (Remiss för utskrift)

Remiss Gynekologisk cytologi M0030 (Remiss för utskrift)

För gynekologisk hälsokontroll finns särskilda remisser utarbetade för respektive område.

Gotlands kommun Beställningsnummer M 0042

Pappersremisser Klinisk kemi

Remiss Klinisk kemi (Demoexemplar, ska inte skrivas ut) 
Allmän remiss, täcker hela analyssortimentet förutom allergianalyser.

Önskas tolkning av analysresultaten på hormonanalyser, tyreoidea och proteinfraktioner är det viktigt att remissen innehåller frågeställning, relevanta kliniska data och uppgifter om medicinering.

Remiss Hälsokontroll (Demoexemplar, ska inte skrivas ut) 
Analyskombinationer lämpliga för hälsokontroller

Remiss Allergi (Demoexemplar, ska inte skrivas ut) 

Pappersremisser Klinisk mikrobiologi

Remiss Mikrobiologi (Demoexemplar, ska inte skrivas ut) 
Används till bland annat bakteriologisk odling och molekylärbiologiska analyser.

Remiss Serologi (Demoexemplar, ska inte skrivas ut)