Urinodling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Bedömning av odling varierar beroende på om patienten har symtom på urinvägsinfektion eller inte varför det är av stor vikt att detta anges på remissen. Ange också om nitrittest utförts och resultat av detta samt ev. antibiotikabehandling. Ange även om patienten är gravid. Prov taget med blåspunktion eller efter engångskatetrisering under sterila förhållanden är sällan kontaminerat och i dessa fall kan alla fynd vara relevanta varför detta är en viktig remissuppgift. KAD är också en viktig remissuppgift.
Indikation/Bedömning

Misstanke om urinvägsinfektion.

Material/Provtagning

Ren plastmugg och sterilt plaströr med skruvlock.

Urinodling 


Mittportionsprov

Morgonurin är bäst annars helst 4 timmars blåstid. Rutinmässigt behövs ingen avtorkning. Kvinnlig patient instrueras att hålla isär blygdläppar, manlig att dra tillbaka förhuden och under pågående miktion införa provtagningsmuggen i urinstrålen. Ca 5 mL urin hälls i plaströr som omedelbart ställs i kyl. 

Provtagningsrör med borsyra

Till prov som transporteras utan kylning.
Borsyreröret är ett vacutainerrör med frystorkad borsyra, som gör att urinen konserveras och provet kan skickas utan kyla. Provtagningssetet består av en snabel med hållare för vacutainerröret samt vacutainerröret med borsyra. 
Snabeln doppas i urinprovet och vacutainerröret sätts fast i hållaren, röret suger upp rätt mängd urin (minst 2 mL). Blanda röret ett par gånger genom att vända det så att borsyran löser sig. 


Kateterurin (KAD)

Är rutinmässigt infekterad efter några dygn varför anledning att utföra odling endast föreligger vid misstänkt övre urinvägsinfektion. Stäng av katetern under två timmar. Rengör med 70 % sprit och punktera katetern med en 5-10 mL spruta med tunn kanyl och aspirera.

Provtagning från barn med urinsamlingspåse

I dessa fall krävs noggrann avtorkning innan påsen fästs. Det är viktigt att urinen tas om hand så snart barnet kissat och om det dröjer mer än 1½ timme bör påsen bytas ut. I fall där diagnos är angelägen rekommenderas blåspunktion.

Blåspunktion

Med denna metod undviks problemet med kontamination och rekommenderas vid provtagning på spädbarn. Kontrollera att barnet inte kissat under föregående 30-45 minuter. Barnet läggs på ett undersökningsbord och hålls stilla av en förälder/assistent. Tvätta suprapubiskt med klorhexidinsprit. Punktera 1-1,5 cm ovanför symfysen. Kanylen sticks in vinkelrätt mot huden med stickriktningen vinklad 10-30 grader från lodlinjen genom att sprutan lutas åt fotänden. När motståndet minskar, efter det att kanylen stuckits in 1-2 cm, har blåsan punkterats. Aspirera urin och dra ut kanylen. Tryck lätt över punktionsstället tills eventuell blödning avstannat. Överför urinen till ett plaströr. De vanligaste misstagen vid blåspunktion är: 
- att inte vänta tills blåsan är full
- att sticka in kanylen för nära symfysen
- att luta sprutan mot huvudänden

För utförligare information om blåspunktion var god kontakta laboratoriet.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar.
Urinodlingsprov skall transporteras kylda till laboratoriet.
Urinodlingsprov som tas i borsyrerör kan transporteras utan kylning i 2 dagar.

Svarsrutin Svar lämnas vanligen 1-2 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Övrigt Vid urinodling görs en kvantifiering av bakteriemängden. Vid symtom på urinvägsinfektion sätts gränsen för vad som ska uppfattas som signifikant växt för vissa bakterier så lågt som E3 bakterier/ mL, varför remissuppgift om UVI-symtom är viktig. Resistensbestämning utförs på de flesta bakteriefynd som bedöms som signifikanta.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

14 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00