SARS-CoV-2, antikroppar

Indikation

Misstanke om genomgången covid-19. Prov ska tas tidigast 14-21 dagar efter symptomdebut. 

Vid misstanke om aktuell covid-19 rekommenderas påvisning av virus-RNA; se aktuell provtagningsanvisning. 

För mer information om provtagning för covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2, se Folkhälsomyndighetens webbplats samt aktuell information som presenteras av Sveriges regioner på deras respektive webbplatser. 

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA), kvalitativ serologisk undersökning. Påvisning av IgG-antikroppar mot nukleokapsidantigen.

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi eller Serologi.

Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-ak.

Ange eventuella symtom och insjukningsdatum.

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion). 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Prov som skickas via post ska hällas av och transporteras i avhällningsrör. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Analyser besvaras: 

  • Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak Negativ/Gränsvärde/POSITIV med tillhörande kommentarer. 

Analysresultaten tolkas enligt nedan.

Negativ

Avsaknad av IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 talar emot en tidigare genomgången infektion. Negativa resultat kan förekomma om provet tas innan serokonvertering. Dessa analysresultat kan komma att autovalideras av laboratoriet.

Gränsvärde

Det går inte att säkert bedöma förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2. Nytt prov rekommenderas efter minst 14 dagar. 

POSITIV

Påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2 talar för en tidigare genomgången infektion eller vid symtom pågående infektion.

Observera att kunskapsunderlaget kring immunitet mot SARS-CoV-2 vid påvisade IgG-antikroppar är begränsat. Analysresultatet ska inte användas som ett verktyg för arbetsgivare i val av skyddsutrustning eller för att bedöma smittsamhet vid symtomgivande sjukdom.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Nej

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Metoden har enligt tillverkaren (Abbott Laboratories) en specificitet på 99,63 %. Obervera att prevalensen av genomgången covid-19 varierar mycket i Sverige. Prevalensen påverkar det positiva prediktiva värdet; i områden/grupper med låg prevalens är det positiva prediktiva värdet lägre.

Se även vägledning från Folkhäsomyndigheten gällande antikroppspåvisning. För ytterligare information om SARS-CoV-2, vänligen se Folkhälsomyndighetens webbplats

Vissa prover kan vid samtycke komma att sparas i biobank, i enlighet med biobankslagen. Prover sparas i första hand för patientens egen vård och behandling.

Alternativa sökord

  • Det nya coronaviruset
  • 2019-nCoV
  • Covid-19.
Senast uppdaterad

30 juni 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00