Provmärkning

Socialstyrelsen har gett ut bestämmelser för hur märkning ska göras. Nedan följer ett citat ur dessa bestämmelser (SOSFS 1989:1, punkt 7.2). Av texten framgår bland annat att nummeretikett på provtagningskärl inte kan godkännas

 

7.2 Provtagning

Innan provtagning påbörjas skall förvaringskärl för provet alternativt objektglas iordningställas och märkas med patientens identitetsuppgifter. Kärl för preparat skall därvid märkas med patientens personnummer och namn samt preparatets art och datum för provtagningen. Det bör observeras att uppgifterna skall påföras själva kärlet. Märkning av enbart locket får inte förekomma. Vid användning av etiketter måste dessa vara så beskaffade att de inte lossnar, t ex vid kylförvaring. Även objektglas bör märkas med så fullständiga identitetsuppgifter som möjligt. Det kan emellertid av utrymmesskäl vara nödvändigt att utelämna vissa markeringar. Ett minimikrav bör dock vara att glasen förses med patientens födelsenummer och initialer.

Vid operations-/provtagningstillfället bör endast den patient som är föremål för ingreppet vistas i operations-/undersökningsrummet. Patientens identitet skall före påbörjade åtgärder kontrolleras mot tillgängliga handlingar. I de fall patienten har ID-band kan kontrollen ske med hjälp av detta. Vid provtagning av öppenvårdspatienter som inte har försetts med ID-band skall identitetskontrollen ske på så sätt att patienten själv får uppge namn och födelsedata. I vissa fall, t ex i fråga om barn, kan uppgifterna lämnas av medföljande person. De på kärlet/glaset påförda uppgifterna skall i anslutning till provtagningen kontrolleras mot journal/remisshandlingar. Sedan det för undersökning avsedda preparatet placerats i det i förväg märkta kärlet, skall detta förslutas och placeras så att sammanblandning på betryggande sätt kan förhindras. Sistnämnda åtgärd gäller även objektglas. Det bör observeras att endast materiel hänförligt till den för provtagning aktuella patienten får finnas "framdukat". Efter avslutad provtagning bör antalet kärl/glas samt deras innehåll anges på remissen.

I de fall sidomarkering förekommer bör, av samma skäl som beträffande markering av röntgenfilmer, markeringen DX (dexter) och SIN (sinister) användas.

Eventuellt överbliven märkt provtagningsmateriel bör kasseras eller, i de fall märkning skett med etikett, denna avlägsnas. Vissa prov som t ex sputum och urin tas ofta i patientens vårdrum eller i anslutning därtill. Vad som ovan anförts bör dock i tillämpliga delar iakttas även i sådana situationer.

Erbjuds här:

Synlab Klinisk patologi och cytologi
Telefon: 08-123 192 00
Adress: Nytorpsvägen 28