Packning och transport av prover

För att hanteringen av inkomna prover ska bli säker och smidig behöver prover packas enligt denna beskrivning. För särskild hantering av mikrobiologiska prover, se information här.

 

prover som transporteras i transportlåda

Packning av lådan

Prover som ska till avdelningen för klinisk kemi respektive mikrobiologi hålls skilda från varandra. Antingen skickas proverna i separata lådor, separata provrörsställ eller i tydligt separerade rader i provrörsstället.

Sortering i provrörsställ

Börja alltid med att ställa proverna längst bak till vänster i provrörsstället. Fortsätt sedan att packa från vänster till höger, bakifrån och framåt. Se mall nedan.

Remisser läggs så att det första provets remiss kommer överst.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Akuta prover placeras längst fram till höger i provrörsstället (hur många placeringar som måste användas beror på antal rör till den akutmärkta remissen). Remisserna till dessa prover ska alltid ligga längst fram i plastfickan. Märk både rör och remiss med röd etikett.

Provmaterial som inte kan placeras i provrörstället, till exempel sputumburkar, ska placeras vid sidan om provrörsstället i plastpåsen. Remisser till dessa prov placeras i egen plastficka utanför plastpåsen. Om en remiss har fler prov som placeras utanför provrörsstället ska dessa hållas samman med till exempel gummisnodd eller plastpåse.

Prover med elektroniska remisser sorteras för sig och blandas inte med prover som har pappersremisser.

Det färdigsorterade provrörsstället placeras i därför avsedd plastpåse som försluts med en "klämma". I plastpåsen finns en absorberande duk som ska kunna suga upp hela transportvolymen i händelse av läckage.

Remisserna läggs i plastfickor utanför plastpåsen.

Frysklampar placeras utanför plastpåsen.

Innan proverna skickas är det viktigt att försäkra sig om att de transporteras på korrekt sätt, då vissa analyser till exempel P-PK(INR) ska inte transporteras i kyla. Se information för aktuell analys i Provtagningsanvisningar.

Plombering

Transportlådan försluts med röd plombering om den innehåller akuta eller frysta prover.

Blå plombering används om lådan endast innehåller rutinprover.

Obruten plombering visar att ingen obehörig person varit inne i lådan under transport.

 

prover som skickas med post i transportpåse

Innan proverna postas, försäkra dig om att de är rätt hanterade och skickas på korrekt sätt, se information för aktuell analys i Provtagningsanvisningar samt information om Provberedning.

Serum från gelrör behöver inte avskiljas om serumet är helt fritt från blodkroppar och når laboratoriet inom 24 timmar.

Placera rören i transporthylsa (art.nr 406) eller transportkassett för 6 rör (art.nr 404). Används transportkassett måste någon form av absorbent användas i händelse av läckage.

Lägg transporthylsan/kassetten samt tillhörande remisser i samma vadderade transportpåse. Detta är viktigt om flera påsar skickas, då det tyvärr händer att dessa inte kommer till laboratoriet samtidigt. Om pappersremisser används ska dessa vikas på mitten och placeras i påsen. Förslut påsen noga.

Prover som skickas till avdelningen för Klinisk patologi och cytologiär är känsliga för kyla och kan bli frostskadade. Se till att isolera dessa prover på vinterhalvåret så att vävnaden hålls intakt.

Märkning av försändelse

Provförsändelse ska alltid ha märkning UN3373 och Biologiskt material kategori B.

Prover ska nå laboratoriet inom 24 timmar

Skicka inte prov på fredagar eller dag före helgdag. Se till att ni använder en postlåda som töms samma dag, så att proverna når laboratoriet inom 24 timmar.
Gäller inte prover till Klinisk patologi och cytologi.

OBS! Vid långa helger (mer än två dagar) ska det avhällda serum/plasmaprovet frysas. Viktigt! Ange på remissen (eller röret om beställningen är elektronisk) att provet varit fryst. Använd plaströr med propp för avhällning av serum/plasma/urin, 5 ml (art.nr 116)

Övriga upplysningar

Vid frågor, vänligen kontakta provmottagningen på tfn: 08- 123 191 53 eller 08-123 191 65.